WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wypełniony wniosek oraz dowód wpłaty

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego):

  • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie.

Opłatę należy dokonać w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik lub przelewem na konto nr: 62 8717 0009 2001 0011 2022 0003 tytułem „Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego” Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Zezwolenie kategorii I wydaje się w terminie 7 dni roboczych od dnia poprawnie złożonego wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze powiatowej wskazanej w zezwoleniu.
Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

 

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 520.88 KB]

Kategorie:

Wnioski

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.