WNIOSEK o uzgodnienie lokalizacji zjazdu

  1. Wypełniony wniosek
  2. Dokument stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
  3. Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub zaświadczenie o zgodności z planem).
  4.  Orientację z mapy topograficznej w skali 1:10 000 lub 1:5000.
  5. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 2 egz.
  6. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki na którą ma być urządzony zjazd oraz działek sąsiednich .
  7. Projekt zagospodarowania działki na którą ma być urządzony zjazd.
  8.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: -   82,00 zł- za wydanie zezwolenia)**
  9. ..............................................**)

**) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może żądać dodatkowych dokumentów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 476.72 KB]

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.