WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wypełniony wniosek

Wymagane załączniki:

  1. Kompletna - uprawomocniona dokumentacja techniczna planowanych robót - do wglądu.
  2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego - 2 egz.
  3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego - 2 egz.
  4. Komplet uzgodnień ZUDP - 1 egz. (kserokopia).
  5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - 1 egz. (kserokopia).
  6. Decyzja adm. ZDP w Kraśniku o zlokalizowaniu urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym - 1 egz. (kserokopia).
  7. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji robót związanych z odtworzeniem pasa drogowego - odtworzenie rozkopanych elementów pasa drogowego będzie realizowane przez: .............................. (pieczęć FIRMY)

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440) – nie dot. budowy włączeń dróg publicznych.

UWAGA !

  1. Zajęty teren pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg ).
  2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440) – nie dot. budowy włączeń dróg publicznych.

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 406.16 KB]

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.