ZAPYTANIE OFERTOWE pn. "Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)


Kraśnik, dnia 05.07.2016 r.PUBLICZNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Powiat Kraśnicki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pod nazwą: „usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 846 z późn. zm.)”.

I.    Informacje ogólne:
1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Kraśnicki Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik; REGON: 431019483,
NIP: 716-265-76-33, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, reprezentowany przez Dyrektora.
2.    Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu:
Korespondencja będzie prowadzona drogą pocztową lub faksem. Osoby do kontaktu:
- w sprawach proceduralnych: Roman Kurkowicz tel. 81-826-41-23, faks: 81-825-10-27
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tomasz Mierzwa tel. 81-826-41-23, faks: 81-825-10-27
II.    Podstawa prawna:
Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwała Nr XVIII-151/2016 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 13.06.2016 r. poz. 2313).

III.    Warunki wymagane od wykonawców:
W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy:
1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym:
- posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE.
2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- dysponowanie sprzętem do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz powyżej 3,5 tony;
- posiadanie parkingu o podłożu utwardzonym, ogrodzonego i oświetlonego;
- posiadanie min. 3 miejsc parkingowych zadaszonych dla rowerów, motorowerów i motocykli;
- posiadanie oznakowania parkingu zapewniającego możliwość skutecznej lokalizacji parkingu;
- ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdów na okres holowania i parkowania pojazdów;
- zapewnienie warunków bezpiecznego utrzymywania pojazdów, w szczególności pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.
3.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV.    Wymagania ogólne

Zamówienie składa się z dwóch zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku nie składania oferty na któreś z zadań, Wykonawca w ofercie i w załączniku do oferty dotyczącym tego zadania wpisuje „nie dotyczy”. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną oferowaną przez wykonawców. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, tj. spełniająca warunki określone specyfikacji - zawierająca najniższą cenę ofertową brutto za całość zamówienia dla danego zadania. Cena ofertowa - waga 100%. Oferty cenowe w ramach danego zadania będą rozpatrywane odrębnie.

Wymagania dotyczące obydwu zadań:
1. W zamówieniu mogą brać udział podmioty posiadające odpowiednie pojazdy do usuwania - holowania oraz parking/parkingi do przechowywania pojazdów usytuowane na terenie Powiatu Kraśnickiego.
2. Pojazdy przeznaczone do usuwania pojazdów niebezpiecznych powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach prawnych.
3. Parking przeznaczony do przechowywania pojazdów niebezpiecznych powinien spełniać warunki techniczne i inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1293).
4. Czas przybycia na miejsce zdarzenia do 60 minut. Czas podjęcia zlecenia może ulec wyjątkowo wydłużeniu ze względu na utrudnienia (warunki atmosferyczne, zablokowane drogi przejazdowe i inne przypadki losowe).
5. Wykonanie usługi powinno być zgodne z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym art. 130a ustawy Z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z póżn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2011 r., poz. 846 z późn. zm.).
6. Pojazdy przeznaczone do usuwania i przemieszczania pojazdów powinny być oznakowane napisami „POMOC DROGOWA” oraz wyposażone w tablice świetlne z napisem „POMOC DROGOWA” i światła ostrzegawcze w kolorze żółtym tzw. ,,koguty”.

V.    Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 846 z późn. zm.)”.

Zamówienie zostało podzielone na dwa poniżej określone zadania (części):
Zadanie Nr I (część Nr I) polegające na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kraśnickiego:
- rowery lub motorowery,
- motocykle,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.,
- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.,

Decyzję o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi podejmują uprawnione organy, określone przepisami art. l30a ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Zadanie Nr II (część Nr II) polegające na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kraśnickiego:
- pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

Decyzję o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi podejmują uprawnione organy, określone przepisami art. l30a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

VI.    Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć nie później niż do 13.07.2016 r.
do godz. 11.00, na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, Sekretariat I piętro, pokój 204. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do ww. sekretariatu a nie data wysłania przesyłki.


VII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi jawnie w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Kolejowa 6 w Kraśniku, w dniu 13.07.2016 r. o godz. 11.10, w świetlicy (parter).

VIII. Termin wykonania zamówienia:
Do 31.12.2016 r.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do publicznego ogłoszenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Wykonawcy złożą swoje oferty wraz z załącznikami w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kraśnickiego na zadanie Nr …...... (wpisać numery wybranych zadań).”

Zasady przygotowania oferty:
a) cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie;
b) DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Przez ofertę częściową rozumie się ofertę złożoną na zadanie Nr I lub zadanie Nr 2.
c) NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH;
d) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezachowania powyższych warunków;
e) rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej,
f) Wadium - nie dotyczy;
g) Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli wyjaśnień dotyczących złożonej oferty;
h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację oraz umieszcza na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, o przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przesłano specyfikację warunków zamówienia, i zamieszcza taką informację na stronie internetowej;
i) Wykonawcy o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na piśmie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie faksowej – w tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania;
j) W sprawach nieuregulowanych w publicznym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio ustawę - Prawo zamówień publicznych.
k) W przypadku podpisywania  jakichkolwiek dokumentów przez inne osoby niż te które są wymienione w dokumentach złożonych w ofercie należy załączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli.  
l) W przypadku składania kopii jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, kopię taką należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

X.    Ogólne warunki umowy:

Do niniejszej specyfikacji jest załączony wzór umowy – załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

XI.    Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy wydaną na podstawie przepisów z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez usługodawcę;
c) oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia;
d) wykaz sprzętów i pojazdów, które będą używane do świadczenia usług i są przystosowane do usuwania i przemieszczania pojazdów oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów - załącznik Nr 3 do ogłoszenia;
e) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Zastępca Dyrektora ZDP Kraśnik
mgr inż. Krzysztof Jargiło

Opublikowano: 05 lipca 2016 15:19

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Załączniki do ogłoszenia [925.31 KB]

Wyświetleń: 1335

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.