OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych.

Kraśnik, dnia 03.06.2016 roku

TB.272. 1296 .2016

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Kolejowa 6, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 )informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych”z podziałem na dwie części wybrano do realizacji zamówienia następujących wykonawców:

Część 1 (Zadanie nr I):

Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży do budowy chodników przy drogach powiatowych” wybrano ofertę Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych ELWID Elżbieta Widuch, 39-442 Chmielów,    ul.Strefowa 16. Wykonawca ten złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych a oferta ta uzyskała najwyższą łączną liczbę 100,00 punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert.

Do przetargu na Część nr 1 oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy, którym przyznano następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację:

1.P.P.H. „POMTECH” Janusz Czapka, 26-700 Zwoleń, ul.Doktora Perzyny 116/118: cena -    87,32 pkt, gwarancja   jakości - 10,00 pkt, łącznie – 97,32 pkt.

2.Zakład Produkcji Elementów Budowlanych ELWID Elżbieta Widuch, 39-442 Chmielów,    ul.Strefowa 16: cena -    90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 100,00 pkt.

3.Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL sp.j. A.Markowski, M.Markowska,
23-250     Urzędów, ul.Partyzantów 32: cena -    82,36 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,    łącznie – 92,36 pkt.

Część 2 (Zadanie nr II):

Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych” wybranoofertę Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o. w Kraśniku, ul.Lubelska 115.

Wykonawca ten złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych 
a oferta ta uzyskała najwyższą łączną liczbę 100,00 punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert.

Do przetargu na Część nr 2 oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy, którym przyznano następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert i łączną punktację:

1.Przedsiębiorstwo Budowlane EKO-DROGPOL sp.j. A.Markowski, M.Markowska,
 23-250    Urzędów, ul.Partyzantów 32: cena -   89,02 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt,   łącznie –    99,02 pkt.

2. Kraśnickie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Kraśniku ul.Lubelska 115: cena -     90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 100,00 pkt.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) tut. Zarząd informuje, że z prowadzonego postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp został wykluczony: ELSAN Sp. z o.o. 20-216 Lublin, ul.Mełgiewska 11a. Wykonawca ten nie przedłożył wymaganych w punkcie 9.2 SIWZ dokumentów stwierdzających, że poszczególne materiały betonowe przewidziane do realizacji    dostaw spełniają odpowiednie normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich    Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę wyżej wymienionego wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, art. 179÷198. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

                                                                                               DYREKTOR ZDP Kraśnik

mgr inż. Sławomir Cielepała

Opublikowano: 03 czerwca 2016 15:13

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf [840.14 KB]

Wyświetleń: 459

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.