Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Kraśnik, dnia 08.11.2018 r.

 

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Powiat Kraśnicki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Szpitalna 2A zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pod nazwą: „Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 846 z późn. zm.)”.

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Kraśnicki Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik; REGON: 431019483,
NIP: 716-265-76-33, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku,
ul. Szpitalna 2 A, 23-204 Kraśnik, reprezentowany przez Dyrektora.

 1. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu:

Korespondencja będzie prowadzona drogą pocztową lub faksem. Osoby do kontaktu:
- w sprawach proceduralnych: Roman Kurkowicz tel. 81-826-41-23, faks: 81-825-10-27
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tomasz Mierzwa tel. 81-825-21-07, faks: 81-825-10-27

 

 1. Podstawa prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
(M.P. z 2018 r. poz. 802).

 

 1. Warunki wymagane od wykonawców:

W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym:

- posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE.

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zadania;

- dysponują parkingiem strzeżonym o podłożu utwardzonym, ogrodzonym i oświetlonym;

- dysponują min. 3 miejscami parkingowymi zadaszonymi dla rowerów, motorowerów
i motocykli;

- oznakowanie parkingu zapewniające możliwość jego skutecznej lokalizacji przez osoby odbierające pojazd;

- ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdów na okres holowania
i parkowania;

- zapewnią warunki bezpiecznego utrzymywania pojazdów, w szczególności pojazdów
z uszkodzeniami powypadkowymi.

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IV. Wymagania ogólne

 

Zamówienie składa się z dwóch zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania. W przypadku nie składania oferty na jedno z zadań, Wykonawca w ofercie
i w załączniku do oferty dotyczącym tego zadania wpisuje „nie dotyczy”. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną oferowaną przez wykonawców. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, tj. spełniająca warunki określone specyfikacji - zawierająca najniższą cenę ofertową brutto za całość zamówienia dla danego zadania. Cena ofertowa - waga 100%. Oferty cenowe w ramach danego zadania będą rozpatrywane odrębnie.

 

Wymagania dotyczące obydwu zadań:

1. W zamówieniu mogą brać udział podmioty posiadające odpowiednie pojazdy do usuwania - holowania oraz parking/parkingi do przechowywania pojazdów usytuowane na terenie Powiatu Kraśnickiego w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych miasta Kraśnik.

2. Pojazdy przeznaczone do usuwania pojazdów niebezpiecznych powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach prawnych.

3. Parking przeznaczony do przechowywania pojazdów niebezpiecznych powinien spełniać warunki techniczne i inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1293).

4. Czas przybycia na miejsce zdarzenia do 60 minut od momentu wydania dyspozycji. Czas podjęcia zlecenia może ulec wyjątkowo wydłużeniu ze względu na utrudnienia (zablokowane drogi przejazdowe i inne przypadki losowe).

5. Wykonanie usługi powinno być zgodne z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z póżn. zm.) oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. z 2011 r., poz. 846 z późn. zm.).

6. Pojazdy przeznaczone do usuwania i holowania pojazdów powinny być oznakowane napisami „POMOC DROGOWA” oraz wyposażone w tablice świetlne
z napisem „POMOC DROGOWA” i światła ostrzegawcze w kolorze żółtym tzw. ,,koguty”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą „Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 846 z późn. zm.)”.

Przedmiot zamówienia określony w załącznikach do oferty na zadanie Nr I i Nr II jest szacunkowy. Rzeczywisty będzie zależny od faktycznych potrzeb.

 

Zamówienie zostało podzielone na dwa poniżej określone zadania (części):

Zadanie Nr I (część Nr I) polegające na usuwaniu pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów:

- rowery lub motorowery,

- motocykle,

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.,

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t.,

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.,

- pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.,

 

Decyzję o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi podejmują uprawnione organy, określone przepisami art. l30a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zadanie Nr II (część Nr II) polegające na usuwaniu pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów:

- pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

 

Decyzję o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi podejmują uprawnione organy, określone przepisami art. l30a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do 16.11.2018 r., godz. 10.00, na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, Sekretariat II piętro, pokój Nr 310. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

      VII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi jawnie w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. Szpitalna 2A w Kraśniku, w dniu 16.11.2018 r. o godz. 10.10, Sekretariat II piętro, pokój Nr 310.

 

     VIII. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.12.2019 r.

 

      IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do publicznego ogłoszenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Wykonawcy złożą swoje oferty wraz z załącznikami w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na usuwaniu pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów na zadanie Nr …........................ (wpisać numery wybranych zadań).”

 

Zasady przygotowania oferty:

a) Ceny jednostkowe podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie;

b) DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Przez ofertę częściową rozumie się ofertę złożoną na zadanie Nr 1 lub zadanie Nr 2.

c) NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH;

d) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezachowania powyższych warunków;

e) Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej,

f) Wadium - nie dotyczy;

g) Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli wyjaśnień dotyczących złożonej oferty;

h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację oraz umieszcza na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia,
o przedłużeniu terminu zamawiający powiadamia natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przesłano specyfikację warunków zamówienia, i zamieszcza taką informację na stronie internetowej;

i) Wykonawcy o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na piśmie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie faksowej – w tym przypadku każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania;

j) W sprawach nieuregulowanych w publicznym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio ustawę - Prawo zamówień publicznych.

k) W przypadku podpisywania  jakichkolwiek dokumentów przez inne osoby niż te które są wymienione w dokumentach złożonych w ofercie należy załączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli.  

l) W przypadku składania kopii jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, kopię taką należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

 

 1. Ogólne warunki umowy:

 

Do niniejszej specyfikacji jest załączony wzór umowy – załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy wydaną na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
z późn. zm.) lub jej kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez usługodawcę;

c) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia;

d) Wykaz sprzętów i pojazdów, które będą używane do świadczenia usług i są przystosowane do usuwania i holowania pojazdów oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do usuwania lub holowania pojazdów - załącznik Nr 3 do ogłoszenia;

e) Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – minimalna wymagana suma ubezpieczenia:
100 tys. złotych.

 

 

DYREKTOR ZDP KRAŚNIK

mgr inż. Sławomir Cielepała

 

Opublikowano: 09 listopada 2018 11:06

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - skan

Wzór umowy

Zał. do oferty zad. Nr I

Zał. do oferty zadanie Nr II

zał. Nr 1 do ogłoszenia

załącznik Nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do umowy - skan

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyświetleń: 279

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.