ZAPYTANIE OFERTOWE na „Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do Obwodów Drogowych w Spławach i Szastarce do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w ilości 450 ton”

 Kraśnik, dnia 17.10.2016r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.Kolejowa 6 zaprasza do składania ofert na:Dostawę soli drogowej z  antyzbrylaczem do Obwodów Drogowych w Spławach i   Szastarce do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla   potrzeb zimowego utrzymania dróg w ilości 450 ton”.

 

1.Termin realizacji dostaw: 30.04.2017r.

Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem przez Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia telefonicznego lub faksem samochodami samowyładowczymi na bazy Obwodów Drogowych w Spławach lub w Szastarce (zależnie od zapotrzebowania Zamawiającego).

Warunki realizacji dostaw zgodne z załączonym wzorem umowy.

Oferowana sól drogowa musi spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 oraz posiadać ważny Atest Państwowego Zakładu Higieny i Opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów .

 

2.Wymagane jest załączenie do oferty:

  1. opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z której będzie wynikać, że oferowana do sprzedaży sól(chlorek sodu) może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg itp,

  2. atestu Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego, że produkt oferowany w ramach przetargu odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem w drogownictwie do zwalczania śliskości zimowej itp.,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z zapisami w ww. rejestrze lub CEIDG (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie).

 

 

 

 

 

 

3.W przypadku zainteresowania realizacją ww. dostaw soli prosimy o złożenie do godz. 14.00. dnia 24.10.2016r. wypełnionej i podpisanej przez upoważnioną osobę oferty cenowej wraz z wymaganymi dokumentami – liczy się data wpływu w sekretariacie tut. Zarządu Dróg.

Oferty należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku na dostawy soli drogowej do sezonu zimowego 2016/2017”.

W celu dochowania ww. terminu składania ofert dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną faksem na numer: 81-8251027 lub mailem: zdp1@powiatkrasnicki.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

4.Cena ofertowa powinna obejmować cenę soli wraz z dostawą i rozładunkiem we wskazane miejsce na teranie ww. obwodów drogowych oraz wszelkimi kosztami Wykonawcy.

W załączeniu druk oferty do wypełnienia oraz wzór umowy jaka zostanie podpisana z wybranym wykonawcą .

Spośród otrzymanych ofert na realizację ww. dostaw soli zostanie wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta dla tut. Zarządu.

 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia a także do rezygnacji z zamówienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny rezygnacji w każdym czasie.

Zamówienie z uwagi na wartość poniżej progu 30 tys. euro zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z  2015r., poz. 2164 z póżn. zm. ) na podstawie   art. 4 pkt 8.

 

 

 

DYREKTOR ZDP Kraśnik

     mgr inż. Sławomir Cielepała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 17 października 2016 15:32

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawy soli [44 KB]

formularz ofertowy [35.5 KB]

wzór umowy [38 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [257.81 KB]

Wyświetleń: 685

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.