ogłoszenia o wyniku przetargu nieograniczonego na: „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiąclecia w Kraśniku”

Kraśnik, dnia 03.08.2016 roku

TB.272. 1856 .2016    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Kolejowa 6, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont  nawierzchni drogi nr  2704L na ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiąclecia  w Kraśniku” wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul.Rakowska 33. Wykonawca ten złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych, uzyskał najwyższą łączną liczbę 100,00 punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert.

 

1.Do przetargu  oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy, którym przyznano następującą ilość punktów :

a)WOD-BUD Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1: cena - 73,28 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 83,28 pkt.

b)Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - PBI Infrastruktura S.A.,23-200 Kraśnik, ul.Kolejowa 10E, i Partner konsorcjum - PBI WMB Sp. z o.o., 27-600 Sandomierz, ul.Błonie 8 : cena –    83,52 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 93,52 pkt.

c) Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, 20-711 Lublin, ul.Tatiany 4 : cena -  89,50 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 99,50 pkt.

d)Komunalne  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. Grygowej 23: cena - 81,40 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 91,40 pkt.

e)Przedsiębiorstwo  Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul.Rakowska 33 : cena – 90,00 pkt, gwarancja jakości - 10,00 pkt, łącznie – 100,00 pkt.

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostali wykluczeni  żadni Wykonawcy.

4.Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest dnia 08.08.2016r.

5.Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.87 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp dokonał w ofercie złożonej przez WOD-BUD Sp. z o.o., 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1, poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych.

   Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp dokonał w ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul.Rakowska 33 poprawienia  omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty  a Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie omyłek.

 

 

                                              DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Cielepała 

Opublikowano: 03 sierpnia 2016 14:02

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

zawiadomienie o wyborze oferty [572.87 KB]

Wyświetleń: 1272

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.