OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn.:"Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiąclecia w Kraśniku".

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

O  wartości  zamówienia  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie  art.11 ust.8 ustawy  z  dnia 29.01.2004r.   Prawo  zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015r,  poz. 2164)

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiąclecia w Kraśniku

Numer ogłoszenia w BZP: 125023 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku , ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na
ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na
ul. Al. Tysiąclecia w Kraśniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w ramach następujących dwóch zadań: Zadanie nr 1 - Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2704L w gminie Kraśnik i remont nawierzchni drogi nr 2704L na ul. Nadstawnej w mieście Kraśnik. Zadanie nr 2 - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2745L na ul. Al. Tysiąclecia w Kraśniku. Dokładny opis i ilości wszystkich robót w ramach ww. zadań określono w załączonych kosztorysach ofertowych stanowiących odpowiednio Załączniki nr: 10a i 10b do SIWZ i odpowiadających im przedmiarach robót. W zakres robót wchodzi wykonanie robót przygotowawczych, wyrównanie podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego(AC11S 50/70 KR 1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT-1 i WT-2 z 2014r.) wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi. Zamówienie należy wykonać zgodnie z następującymi specyfikacjami technicznymi: D-M-00.00.00, D-01.01.01, D-04.03.01, D-04.03.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b, D-06.03.01, D-06.03.01a . Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp)..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego określonego w SIWZ . Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być zamówienia tego samego rodzaju, tj. roboty zawarte w kosztorysach ofertowych, wynikające z poszczególnych pozycji danego kosztorysu ofertowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Do przetargu nie ustanowiono wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej: nawierzchni bitumicznej drogi (ulicy) wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości brutto nie mniejszej niż 300 tys. zł.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, przy czym okres doświadczenia zawodowego liczony jest od dnia posiadania wymaganych uprawnień
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 tys. zł - na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja jakości - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, b) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie mające wpływu na termin zakończenia zamówienia podstawowego, Zamawiający udzieli dodatkowego zamówienia na ich wykonanie w trybie wynikającym z ustawy - Prawo zamówień publicznych; zmiana może dotyczyć tylko zmian technicznych w dokumentacji projektowej, c) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym, a konieczne do wykonania przed robotami podstawowymi Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z ustawy - Prawo zamówień publicznych; zmiana będzie dotyczyć zmian technicznych w dokumentacji projektowej i terminu zakończenia zamówienia podstawowego, d) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót, e) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany techniczne mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego. 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia, b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową. 4) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ; zmiany te nie skutkują przedłużeniem umownego terminu wykonania. 5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 11:00, miejsce: W sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6, pokój 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Kraśnik, dnia 07.07.2016r.                                                            Z-CA   DYREKTORA

                                                                                                  mgr inż. Krzysztof Jargiło

Opublikowano: 07 lipca 2016 15:32

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ [3.09 MB]

wyjaśnienia i zmiany do SIWZ [866.26 KB]

Wyświetleń: 1337

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.