OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dot. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

O  wartości  zamówienia  poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie  art.11 ust.8 ustawy  z  dnia 29.01.2004r.   Prawo  zamówień publicznych  (tekst jedn.  Dz. U. z  2015r.,  poz. 2164)

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

Numer ogłoszenia w BZP: 89514 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku , ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup (dostawę) paliw płynnych w postaci oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku. Planowana łączna ilość paliw do zakupienia przez Zamawiającego w ciągu 36 miesięcy wynosi: a)olej napędowy ON w ilości 150000 litrów, b)benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 9600 litrów. 2.Ww. paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. , poz. 1680) i zgodne z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590. 3.Dostawy będą realizowane w okresie 36 miesięcy na zasadzie doraźnych (wg potrzeb), bezgotówkowych zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiornika a sprzętu mechanicznego do kanistra, itp. w stacji paliw oferenta..

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Do przetargu nie ustanowiono wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień- koncesji, o której mowa w art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012r., poz.1059 z póżn. zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym. Warunek ten uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożona zostanie ww. koncesja . Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie treści złożonej koncesji. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w koncesji, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym- dysponowanie minimum jedną stacją paliw z możliwością codziennego tankowania przez 24 godziny na dobę znajdującą się w odległości do 20 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Spławach ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) oraz do 20 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Szastarce, Kolonia Brzozówka, ewentualnie dysponowanie dwiema lub więcej stacjami paliw zapewniającymi odległość dojazdu po paliwo z tych obwodów nie większą niż 20 km. Każda stacja paliw Wykonawcy przewidziana do realizacji niniejszego zamówienia musi być wyposażona w system elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych pod kątem dostępu poufnym kodem PIN, umożliwiający dokonanie jednoznacznej identyfikacji miejsca, daty, godziny, ilości i wartości pobranego paliwa z numerem karty, numerem rejestracyjnym pojazdu lub osobą pobierającą. W ramach systemu elektronicznych kart paliwowych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu po odpowiednim zalogowaniu się do systemu drogą internetową możliwość stałego (przez 24 godziny na dobę) dostępu on-line do pełnej i bieżącej informacji o wszystkich realizowanych operacjach polegających na pobraniu paliwa przez upoważnione osoby. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. Warunek ten uważać się będzie za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie stacji paliw (Zał. nr 2) wykaże się dysponowaniem minimum jedną stacją paliw spełniającą ww. wymagania. Nie wykazanie się dysponowaniem minimum jedną stacją paliw spełniającą powyższe warunki, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz stacji paliw, którymi dysponuje Wykonawca z możliwością codziennego tankowania w nich przez 24 godziny na dobę spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2) Nie przeprowadzana  będzie aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a)zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano - do rozliczeń zostanie przyjęta nowa ustawowo obowiązująca stawka podatku VAT, b)wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:10, miejsce: W sekretariacie ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik (pokój 204)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kraśnik, dnia 14.04.2016r.                                                                         DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Cielepała

 

 

Opublikowano: 14 kwietnia 2016 15:05

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ na zakup paliwa [781.34 KB]

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ [415.55 KB]

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [389.2 KB]

Wyświetleń: 1314

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.