Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 120 ton.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości  zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 ustawy z  dnia 29.01.2004r.   Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164)

Data składania dokumentów: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: W sekretariacie (pokój 204) ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

 

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 120 ton.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 120 ton.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC w ilości 120 ton łącznie dla Obwodów Drogowych w Spławach i w Szastarce - realizacja na poszczególne obwody w zależności od potrzeb partiami w ilości maksymalnie po 4 ton. Oferowana w przetargu emulsja asfaltowa swoimi parametrami technicznymi i jakościowymi musi odpowiadać Polskiej Normie przenoszącej Normę Europejską PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp)..

 

II.1.5)  Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego w niniejszym ogłoszeniu oraz SIWZ . Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być zamówienia tego samego rodzaju, tj. dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/R

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Do przetargu nie ustanowiono wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożone zostanie wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Aktualny certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21.12.1988r. na emulsję przewidzianą do realizacji niniejszego zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 98

 • 2. Czas dostawy - 2

IV.2.2) Nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie ZDP Kraśnik, ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: W sekretariacie (pokój 204) ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.03.2016r. numer ogłoszenia: 51634-2016.

 

 

 

 

 

 

 

Kraśnik, dnia 08.03.2016r. DYREKTOR ZDP Kraśnik

 

mgr inż. Sławomir Cielepała 

 

    


 Opublikowano: 08 marca 2016 15:02

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ dostawa emulsji [702.52 KB]

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [411.37 KB]

Wyświetleń: 1199

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.