Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa na drodze w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości  zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 ustawy z  dnia 29.01.2004r.   Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164) 

Data składania dokumentów:: 24.03.2016 godzina 11:00, miejsce: W sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6, pokój 204.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa na drodze w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa na drodze w gminie Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z drogą wojewódzką nr 842.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2289L na trzech odcinkach zlokalizowanych w następującym kilometrażu: 16+572,00 ÷ 21+313,20; 25+980,00 ÷ 26+602,00; 27+844,00 ÷ 28+322,00 o łącznej długości 5,8412 km. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów robót: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; podbudowy; nawierzchnie; elementy ulic; roboty wykończeniowe; oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zakres i ilości poszczególnych robót w ramach ww. elementów określono w dokumentacji technicznej wraz z projektem stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiących część pomocniczą określania ilości robót..

 

II.1.5)  Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.10.00.00-8, 45.23.31.50-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 130.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.). Szczegółowy opis sposobu wnoszenia oraz zwrotu wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej: nawierzchni bitumicznej drogi (ulicy) wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o wartości brutto nie mniejszej niż 2,0 mln zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, przy czym okres doświadczenia zawodowego liczony jest od dnia posiadania wymaganych uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2,0 mln zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90

 • 2. Gwarancja jakości - 10

IV.2.2) Nie przeprowadzana będzie aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, b) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie mające wpływu na termin zakończenia zamówienia podstawowego, Zamawiający udzieli dodatkowego zamówienia na ich wykonanie w trybie wynikającym z ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) w przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym, a konieczne do wykonania przed robotami podstawowymi Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z ustawy - Prawo zamówień publicznych; zmiana będzie dotyczyć zmian technicznych w dokumentacji projektowej i terminu zakończenia zamówienia podstawowego, d) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót. 2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia, b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową. 4) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego, podwykonawców nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ; zmiany te nie skutkują przedłużeniem umownego terminu wykonania. 5) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 11:00, miejsce: W sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6, pokój 204.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.03.2016r. numer ogłoszenia 22963-2016.

 

 

 

Kraśnik, dnia 04.03.2016r     DYREKTOR ZDP Kraśnik

 

mgr inż. Sławomir Cielepała

załączniki:


 SIWZ przebudowa drogi 2289L -pobierz

 Dokumentacja Techniczna cz.1 [8.62 MB]

 Dokumentacja Techniczna cz.2 [8.91 MB]

 Stała organizacja ruchu cz.1 [9.87 MB]

 Stała organizacja ruchu cz.2 [8.04 MB]


Opublikowano: 04 marca 2016 13:01

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenia [80.03 KB]

Opis tech DP 2289L_po zmianach [66.77 KB]

przebudowa dr 2289L- przedmiar robót_po zmianach [233.43 KB]

Rys_3.2 przekroje normalne_2-1_po zmianach [246.23 KB]

Wyjaśnienia i zmiany treści do SIWZ z dnia 21_03_ 2016 [4 MB]

Wykaz_zjazdów DP 2289L [41.79 KB]

Zał nr10-kosztorys ofertowy_po zmianach [224.42 KB]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [73.48 KB]

Wyświetleń: 1778

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.