OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dot. Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości  zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 ustawy z  dnia 29.01.2004r.   Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2015r., poz. 2164)

 

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku

 

Data składania dokumentów:17.02.2016 godzina 13:00, miejsce: W sekretariacie ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik (pokój 204).


Numer ogłoszenia w BZP: 23720 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku , ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8264126, faks 081 8251027.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup (dostawę) paliw płynnych w postaci oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku. Planowana łączna ilość paliw do zakupienia przez Zamawiającego w ciągu 36 miesięcy wynosi: a)olej napędowy ON w ilości 150000 litrów, b)benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości 9600 litrów. 2.Ww. paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441) i zgodne z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590. 3.Dostawy będą realizowane w okresie 36 miesięcy na zasadzie doraźnych (wg potrzeb), bezgotówkowych zakupów tj. tankowań pojazdów do zbiornika a sprzętu mechanicznego do kanistra, itp. w stacji paliw oferenta.

 

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Do przetargu nie ustanowiono wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień- koncesji, o której mowa w art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2006r. Nr 89, poz.625 z póżn. zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym. Warunek ten uważać się będzie za spełniony, jeżeli złożona zostanie ww. koncesja . Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie treści złożonej koncesji. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu tj. brak w/w koncesji, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym-dysponowanie minimum 2 sztukami stacji paliw z możliwością codziennego tankowania przez 24 godziny na dobę z których przynajmniej jedna powinna znajdować się w odległości do 10 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Spławach ul.Ostrowiecka(koło Kraśnika) oraz przynajmniej jedną stacją paliw znajdującą się w odległości do 15 km od siedziby Obwodu Drogowo-Mostowego w Szastarce, Kolonia Brzozówka. Wszystkie stacje paliw Wykonawcy powinny być wyposażone w system elektronicznych kart paliwowych zabezpieczonych poufnym kodem PIN, umożliwiający dokonanie jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości pobranego paliwa z samochodem służbowym lub osobą pobierającą. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. Warunek ten uważać się będzie za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie stacji paliw (Zał. nr 3) wykaże się dysponowaniem minimum 2 sztukami stacji paliw spełniających ww. wymagania. Nie wykazanie się dysponowaniem minimum 2 sztukami stacji paliw spełniających powyższe warunki, będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Wykaz stacji paliw, którymi dysponuje Wykonawca z możliwością codziennego tankowania w nich przez 24 godziny na dobę spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

  • 1 - Cena - 95

  • 2 - Termin płatności - 5

 

IV.2.2)Nie przeprowadzana będzie aukcja elektroniczna

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości umowy i cen jednostkowych paliw w przypadku zmiany cen na rynku dostawców paliw w tym także w przypadku zmiany stawki podatku VAT- do rozliczeń zostanie przyjęta nowa ustawowo obowiązująca stawka podatku VAT

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatkrasnicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku ul.Kolejowa 6.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 10:00, miejsce: W sekretariacie ZDP Kraśnik ul.Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik (pokój 204).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Opublikowano: 03 lutego 2016 14:38

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ dostawa paliwa [4.37 MB]

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ [1.11 MB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ [442.41 KB]

Unieważnienie postępowania [58.66 KB]

Wyświetleń: 1190

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.