Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze powiatowej wskazanej w zezwoleniu.

Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

Zezwolenie kategorii I wydaje się w terminie 7 dni roboczych od dnia poprawnie złożonego wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.

Za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego):

a)     50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b)    100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c)     200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby

wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie.

 

Wniosek znajduje się w zakładce „Zgłoszenia i wnioski”.

Opublikowano: 22 lipca 2019 11:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 176

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.